AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim


TÜRK AKADEMİSİ 

Beyin Fırtınası Çalışmaları Kapsamında Bir Dizi Çalıştay Düzenliyor

 

ANKARA

 


 

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Geldiğimiz aşamada irrasyonel siyasî tutum ve davranışların dengesini bozduğu, yozlaşmış, kutuplaşmış ve yüksek çatışma potansiyeline sahip toplum ile gelenekleri yok edilmiş kurumsal yapılar ve kavramlar Türkiye’nin öncelikli sorunlarıdır. Toplumun içinde bulunduğu yozlaşma eğilimi ve çatışma ikliminden uzaklaştırılması ve büyük tahribata uğramış kurum ve kavramların restorasyonu, geleceğe ümitle bakabilmenin ilk şartı ve Türkiye’yi yönetmeye talip olanların ilk hedefi olmalıdır.

Diğer yandan, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye’de hükümetin, bazen de münferit bakanların özellikle temel meselelere ilişkin konularda mütemadiyen değişen politikalar uygulaması, kamu politikalarının süreklilik arz etmesini engellemekte, kamusal alanda yürütülen faaliyetlerin yap-boz anlayışı içinde ve gelgitlerle dolu bir niteliğe bürünmesine yol açmaktadır. Başta eğitim ve dış politika gibi temel alanlarda istikrarlı millî politikaların uygulanması gerekirken, bu konular ne yazık ki sürekli bir çatışma ikliminin besleyicisi olmaktadır.

Bu çarpık tablonun gerisinde esasen; Türkiye’nin ana çerçevesi çizilmiş, ayrıntıları üzerinde düşünülmüş, devletin ve milletin müştereken benimsediği bir yol haritasına sahip olmaması ve Türk milletinin tarihten geleceğe uzanan tabiî rotası konusunda genel bir kafa karışıklığının bulunması yatmaktadır.

Türk milletinin kadim değerlerindeki aşınmanın ve modernleşme hamlelerindeki çarpıklığın da bir sonucu olarak, Türkiye’nin tek devletli ve tek milletli olarak ilelebet yaşama ülküsünü zedeleyen gelişmelerin birbiri peşi sıra hayatiyet bulması, bu çerçevede bölücülük hareketlerinin daha önce hiç olmadığı kadar güç kazanması da bu süreçte rol oynayan etkenler arasındadır. Bu ortam bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel değerlerinin, kuruluş felsefesinin, bir millet olarak birlikte yaşama ve Türkiye’yi geleceğe taşıma iradesinin gelişmesini sekteye uğratan arızî oluşumların, girişimlerin ve tertiplerin yeşermesine fırsat vermektedir.

Türk milleti; kendi değerlerine sahip çıkarak Türkiye’yi dünyada sözü dinlenir, vatandaşlarının refah ve huzur içinde yaşadığı, demokratik bir ülke, devletini de çağdaş değerlerle mücehhez ve adaletle yönetilen bir devlet hâline getirebilecek potansiyele sahiptir.

Bu potansiyelin harekete geçirilebilmesi için öncelikli olarak demokratik değerlerin özümsenmesi, en geniş anlamda bireysel hakların kullanılabilmesi, belirli ortak değerler ekseninde bir arada yaşama ve Türkiye’yi geleceğe taşıma iradesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir.

Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin gelişti-rilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülecektir.

Bu vesile ile çalıştaya katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkaracağımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

                                             
İsmail Faruk AKSU
 TASAV BAŞKANIYAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499